REGULAMIN ROZDANIA Z DN. 21.07.23

1. DEFINICJE
1.1 Rozdanie - rozdanie, tj. akcja marketingowa o charakterze reklamowym prowadzona na platformie Instagram, z dnia 21.07.2023.
1.2 Organizator - Ewa Woźniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA WOŹNIAK, pod adresem ul. Dyrekcyjna 3, 50-528 Wrocław, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 6932155187, REGON: 385380808 oraz Michał Greń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GREŃ, pod adresem ul. Dyrekcyjna 3, 50-528 Wrocław, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 8943150645, REGON: 385375167, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą KOKOSEK BABY STORE s.c., NIP 8992877117, REGON 385561480.
1.3 Regulamin - niniejszy regulamin rozdania z dnia 21.07.2023.
1.4 Uczestnik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto na platformie Instagram oraz posiadająca sprzęt techniczny niezbędny do prawidłowego korzystania z takiego konta.

2. ZASADY ROZDANIA
2.1 Rozdanie trwa od 21.07.2023 do 31.07.2023 z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia przez Organizatora. O przedłużeniu Rozdania Organizator poinformuje przez umieszczenie ogłoszenia na profilu KOKOSEK.PL prowadzonym na platformie Instagram.
2.2 Skuteczne wzięcie przez Uczestnika udziału w Rozdaniu jest warunkowanie spełnieniem łącznie 3 warunków: zaobserwowanie profilu KOKOSEK.PL na platformie Instagram, polubienie posta rozdaniowego oraz oznaczenie pod postem rozdaniowym minimum 3 osób. 
2.3 Zgłoszenie przesłać można tylko raz. Zgłoszenie nie podlega modyfikacjom. W przypadku wysłania dwóch zgłoszeń przez jednego Uczestnika, ocenie podlegać będzie wyłącznie pierwsze zgłoszenie Uczestnika.
2.4 Poprzez przesłanie zgłoszenia Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na uczestnictwo w Rozdaniu oraz wyraża zgodę na stosowanie niniejszego Regulaminu.
2.5 Zgłoszenie musi spełniać następujące wymagania:
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
c) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora;
d) musi być sporządzone w języku polskim
2.6 W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Rozdania i utraci prawo do nagrody przewidzianej w Rozdaniu. 

3. NAGRODY
3.1 Nagrodą w Rozdaniu jest 1 voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w KOKOSEK BABY STORE (w sklepie stacjonarnym lub internetowym). 
3.2 Fundatorem nagrody jest Organizator.
3.3 Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE ROZDANIA
4.1 O przyznaniu nagrody decyduje wyłącznie Organizator.
4.2 Spośród zgłoszeń, które spełniają zasady niniejszego Regulaminu, Organizator wedle własnej oceny wybierze zgłoszenie Uczestnika, który w konsekwencji nabędzie prawo do Nagrody.  
4.3 Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej w Rozdaniu za pośrednictwem stories na profilu KOKOSEK.PL prowadzonym na platformie Instagram, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Rozdania, a także prześle do niego wiadomość prywatną. 
4.4 Uczestnik wybrany w Rozdaniu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Rozdania, zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail do Organizatora na adres hello@kokosek.pl lub wiadomości prywatnej na profilu KOKOSEK.PL prowadzonym na platformie Instagram zawierającą następujące informacje:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) Adres doręczenia nagrody, o ile jest inny niż adres zamieszkania (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej);
d) Numer telefonu;
e) Adres e-mail.
4.5 Niewysłanie wiadomości w terminie określonym w punkcie 4.4 Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator wybierze zgłoszenie innego Uczestnika, zgodnie z zapisem Regulaminu.
4.6 Nagroda wysłana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowej wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4 Regulaminu, za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora / mailowo, na adres wskazany w wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4 Regulaminu.
4.7 Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku gdy w zgłoszeniu lub w wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4 Regulaminu podał nieprawdziwe dane lub w przypadku gdy przesyłka została zwrócona Organizatorowi ze względu na brak możliwości doręczenia.
4.8 Uczestnik, który odmówił przyjęcia Nagrody traci do niej prawo, a Nagroda – według wyboru Organizatora - może być przyznana innemu Uczestnikowi. 

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Poprzez wysłanie zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do utworu będącego przedmiotem zgłoszenia.
5.2 Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od dnia wysłania zgłoszenia.
5.3 Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzenie do pamięci komputera,
e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
5.4 Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu, o którym mowa powyżej, na zasadach przewidzianych powyżej dla licencji.
5.5 Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
a) jest twórcą utworu będącego przedmiotem zgłoszenia i w związku z tym posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne w tym zakresie, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
b) Utwór będący przedmiotem zgłoszenia nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z takiego utworu.
c) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

6. DANE OSOBOWE
6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
6.2 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
6.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania Nagrody, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
6.4 Uczestnicy mają prawo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
6.5 Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na platformie Instagram. Podanie danych jest niezbędne do pełnego uczestnictwa w Rozdaniu - możliwości odbioru Nagrody. 
6.6 W przypadku żądania usunięcia danych lub sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Organizatora, Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Rozdaniu. 

7. REKLAMACJE
7.1 Reklamacje związane z uczestnictwem w Rozdaniu Uczestnik może składać osobiście w siedzibie Organizatora, której adres wskazany jest w §1 Regulaminu, pisemnie na adres: KOKOSEK BABY STORE s.c., ul. Dyrekcyjna 3, 50-528 Wrocław lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: hello@kokosek.pl.
7.2 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie wymagany jest podpis Uczestnika.
7.3 Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Organizatora.
7.4 Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

8. KLAUZULA 
8.1 Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez platformę Instagram. 
8.2 Poprzez przystąpienie do Rozdania każdy Uczestnik wyraża zgodę na pełne zwolnienie platformy Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z Rozdaniem. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
9.2 Udział w Rozdaniu jest nieodpłatny.
9.3 Uczestnictwa w Rozdaniu i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
9.4 Naruszenie Regulaminu skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Rozdania. Organizator powiadamia Uczestnika o wykluczeniu wraz z podaniem podstawy wykluczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
9.5 Rozdanie stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
9.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Rozdania. O planowanym zakończeniu Rozdania Organizator powiadomi Uczestników z 7-dniowym wyprzedzeniem przez zamieszczenie komunikatu na profilu KOKOSEK.PL prowadzonym na platformie Instagram. 
9.7 Wszelkie spory Organizator będzie starał się rozstrzygnąć polubownie, zgodnie z zapisami o reklamacji, określonymi powyżej.
9.8 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9.9 Regulamin jest dostępny na stronie www.kokosek.pl